+99412 449 99 59

“Yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının standartlaşdırılması” üzrə Texniki Komitə (TK 02)

"Yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının standartlaşdırılması" üzrə Texniki Komitə (TK 02) Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 27 iyul 2007-ci il tarixli 089 saylı  əmri ilə təsdiq edilmişdir.

"Yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının standartlaşdırılması" üzrə Texniki Komitə (TK 02) ящалинин  щяйаты вя саьламлыьы цчцн тящлцкясизлийи  тямин едян,  бейнялхалг алямдя истифадя олунан ЩАЪЪП принсиплярини  вя  «Кодекс  Алиментариус»  стандартларынын  тяляблярини юзцндя якс  етдирян,  рягабят габилиййятли  кейфиййятли  мящсул истещсалы цчцн милли  стандартларын щазырланмасы,  бу сащядя  дювлятлярарасы  вя  бейнялхалг  стандартлашдырма   цзря   ишлярин   тяшкили  вя   йериня yетирилмяси  мягсядиля yaradılıb.

 

Xəbərlər

bütün xəbərlər
  • 2017-05-31 / Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Standartlaşdırma, Metrologiya və Sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şurasının rəhbər şəxslərinin 51-ci iclası keçirilirDAVAMINI OXU
  • 2017-05-10 / Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilmişdirDAVAMINI OXU
  • 2017-02-28 / Bakıda “Avropa İttifaqının Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutlarına dair qabaqcıl təcrübəsi” mövzusunda TAIEX seminarı keçirilirDAVAMINI OXU